REFERENSKUND

cREDENTIA

lindens förskola

Arbetade vi med under 2018-2020. Här rev vi det befintliga huset, anlade ett fördröjningsmagasin för dagvatten, utförde grundläggning, finplanering med lekytor, växter, pergola och parkeringar.

FRÅN GRUNDLÄGGNING
TILL STIMULERANDE FÖRSKOLEGÅRD

FRÅN GRUNDLÄGGNING
TILL STIMULERANDE FÖRSKOLEGÅRD

grundläggning för lindens förskola i hallstavik

GRUNDLÄGGNING

Den avgörande processen för hela förskoleprojektet. En välplanerad och korrekt utförd grundläggning är av yttersta vikt för att säkerställa stabilitet och säkerhet för byggnaden, speciellt med tanke på de specifika behoven hos en förskola eller skola.Förskolebyggnader har ofta unika krav när det kommer till utformning och utrymmen, både för barnens aktiviteter och säkerhet.

Därför måste grundläggningsarbetet anpassas för att möta dessa specifika behov och säkerställa optimal funktionalitet och säkerhet. Här har vi förberett marken och skapat de bästa förutsättningarna för en trygg och hållbar grund för förskolan.

Avloppsdragning för lindens förskolas storkök

avlopp och VA-arbete

Vid anläggning av avloppssystem för en förskola är det viktigt att noggrant planera placeringen och layouten för att säkerställa effektiv avrinning och hantering av avloppsvatten från storkök och andra faciliteter.

Vi anpassade avloppsarbetet för förskolans unika behov. Det innebar bland annat avloppsledningar med lämplig dimensionering och materialval för att säkerställa långvarig hållbarhet och effektivitet.

Vi arbetar alltid med högsta standarder för säkerhet och efterlevnad av gällande regelverk och normer. Det är särskilt viktigt när det handlar om avloppsarbeten för en förskola för att garantera en trygg och hälsosam miljö för barnen och personalen.

FINPLANERING OCH PARKERING

Efter grundläggningen är klar handlar det om att skapa en yta som inte bara är praktisk och estetiskt tilltalande. En förskolegård eller skolgård ska också vara en stimulerande och trivsam plats för barnen.

Vi skapade en plats som är säker och som bjuder in till lek och lärande. I finplaneringen tar vi hänsyn till att skapa mjuka fallzoner runt tex. lekställningar och rutschkanor. Vi inkluderade grönytor och plantering där valet föll på robusta växter som tål barnens lek och aktiviteter.

finplanering för lindens förskola i hallstavik

DRÄNERING

Vattenpölar på en förskolegård brukar vara populära hos barnen. Men för att undvika allt för stora vattenansamlingar och erosion är det viktigt att planera för effektiv dränering på förskolans mark. För att skapa effektiv dränering använder vi oss av dräneringsrännor, permeabla ytor och strategiska placeringar av vattenavrinningssystem.